บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

Regis use

บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน


ขอบเขตการให้บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

  • จดทะเบียนบริษัท (เสร็จภายใน 1 วัน) แถม++ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี + ตรายาง  ฟรี!!!
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (เสร็จภายใน 1 วัน) แถม++ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี + ตรายาง ฟรี!!!
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (พร้อมชำระบัญชี)
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก, เปลี่ยนที่อยู่, เปลี่ยนตราสำคัญ ฯลฯ
  • จดทะเบียน เพิ่มทุน-ลดทุนจดทะเบียน
  • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, จดคณะบุคคล
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ

<<<<ราคาถูกเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท>>>>


“จดทะเบียนธุรกิจ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามต้องการ”

“ราคาเป็นกันเอง…”


 

“ยินดีให้บริการครับ โทร. 062-892-4419 รับประกัน ราคาเป็นกันเอง…”