บริการตรวจสอบบัญชี

audit use

บริการตรวจสอบบัญชี


ขอบเขตการให้บริการ

  • ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  • เสนอแนะข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  • เสนอแนะข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี
  • รายงานผลการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
  • สอบทาน การเสียภาษีนิติบุคคลประจำปี เพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

“ตรวจสอบบัญชีโดยทีมงานคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน”

“ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป”