บริการทำบัญชี

account use

บริการรับทำบัญชี


เหตุผลดี ๆ ที่อยากให้คุณเลือกเรา :

“เราจะทำสัญญากับลูกค้าทุกราย เพื่อให้ลูกค้าสบายใจเรื่องการไม่ทิ้งงาน การไม่รับผิดชอบงาน”

“เราเต็มใจที่จะไปให้ความรู้  เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าทุกราย เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในหลักภาษีและการจัดทำเอกสารเบื้องต้น”

“เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เกี่ยวกับเรื่องภาษีและการทำบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า เราคอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเสมอ…”

“เราควบคุมและดูแลงานอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าได้รับ มีคุณภาพสูงสุด”

“เรากำหนดค่าบริการตามปริมาณงานที่เราให้บริการ อย่างเป็นธรรมและเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความสบายใจกับค่าบริการในแต่ละเดือน”


ขอบเขตการให้บริการทำบัญชี

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • บันทึกรายการทางบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อความถูกต้องสูงสุด
 • จัดทำสมุดบัญชีที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าหลังปิดบัญชีเสร็จสิ้นแล้วทุกปี
 • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินระหว่างปี เพื่อประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ฟรี!!!
 • ปิดงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ตลอดจนส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย งบทดลอง สมุดบัญชีแยกประเภท งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
 • จัดทำและยื่นแบบภาษี ประจำเดือน ประกอบด้วย ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 และรายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมนำส่งกรมสรรพากรตามกำหนด
 • จัดทำและยื่นแบบภาษี ประจำปี ประกอบด้วย ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากรตามกำหนด
 • จัดทำแบบ สบช.3 และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามกำหนด
 • ฟรี!!! คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญตลอดการให้บริการของเรา

“เพียงคุณเลือกเรา คุณจะไม่ได้แค่ผู้ทำบัญชี…”

“แต่คุณจะได้ที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป…”

“ผมสัญญา…  ครับ”


 

“ยินดีให้บริการครับ โทร. 062-892-4419 รับประกัน ราคาเป็นกันเอง…”